کانال های تلگرام

تهــ℘َ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜͡✞͜͡ــ͜͡℘ـران تکــ℘َ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜͡✞͜͡ــ͜͡℘ـست

یــہ ڪــانـــال خــیلــے خــاصــ🍃🌻 تکست خاص برای تل و اینستا🎐 اسم زیبا ✍️ تایپوگرافے🎨 لفتـ ندهـ گلـ منـ🌷 بزار رو بیصدا 🔇 ایدی برای درخواست اسم: قبل از لفت دادن انتقاد کنید: ♨👽@soheil3514 👽 ♨ https://t.me/joinchat/AAAAAEUm2zobz6xtrwbHpw

63